A kari kiadványok története
 

Kari kiadvány sorozatunk a Műszaki Anyagtudományi Kar tudományos tevékenységének egy részét mutatja be. A kiadvány a több, mint 70 éves múltra visszatekintő Miskolci Egyetem és jogelődjei “KÖZLEMÉNYEI” sorozat közvetlen folytatása.
Az első kiadvány 1929-ben jelent meg Soproni magyar királyi Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola bányászati és kohászati osztályának KÖZLEMÉNYEIcímmel.
1929 és 1972 között 32 kötet jelent meg, amely a bányászat, kohász és később a gépészet szakterület kutatási eredményeit idegen nyelven, egy kötetben tartalmazta. 1972-től különváltak a szakterületek az idegen nyelvű kiadványban.
Magyarul 1957-től jelentek meg a KÖZLEMÉNYEK kiadásai.1975 – ig a bányász-kohász-gépész magyar nyelvű kiadványból 21 kötet jelent meg.
1975-től a szakterületek külön-külön adnak ki kötetet. A KÖZLEMÉNYEK főcímen belül karunk a II. sorozat Kohászat címet kapta. Egy – egy kötetben több füzet is megjelent. A 22 – 27. kötetek 1975 – 1988 között jelentek meg. Hosszú szünet után 2000 és 2004 között magyar nyelven ismét megjelentek a tudományos ismertetők, a 28 – 32. kötetek ANYAG- ÉS KOHÓMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK címmel. A 33 – 42. kötetek már a karunk nevében bekövetkező változások következtében ANYAGMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK címmel jelentek meg angol és magyar nyelven egy – egy füzet formájában. A kiadványban megjelenő cikkek bemutatják a Műszaki Anyagtudományi Kar tudományos tevékenységének sokféleségét és a különböző tudományterületek egymással való szoros kapcsolatát.

Honlapunkon néhány kiadvány már elérhető, amelyeket a lenti listában tekinthettek meg.

 
A kari kiadvánnyal kapcsolatos adatok
 

Folyóirat neve (magyarul): Anyagmérnöki Tudományok
Folyóirat neve (angolul): Material Science and Engineering
ISSN print*: 2063-6792
ISSN online*: 2063-6792
DOI szám (aldomain név): mse.uni-miskolc.hu
Folyóirat elérhetősége (honlap, url): http://mse.uni-miskolc.hu
http://www.mak.uni-miskolc.hu/kiadvanyok/
Megjelenés gyakorisága*: évente egy-két alkalommal
Küldetési nyilatkozat/cél*: A folyóiratban megjelenő cikkek bemutatják a Műszaki
Anyagtudományi Kar tudományos tevékenységének sokféleségét
és a különböző tudományterületek egymással való szoros kapcsolatát.
Közli külső szerzőknek a kar tudományterületéhez kapcsolódó kutatatási
eredményeit is.
Bírálási eljárás folyamata: A beküldött kéziratok kettős-vak szakbírálaton esnek át (double-blind peer)

Kiadványunk aktuális számai az alábbi linken keresztül érhetők el:

http://mse.uni-miskolc.hu

http://www.mak.uni-miskolc.hu/kiadvanyok/ 

http://www.matarka.hu/szam_list.php?fsz=1464        

Folyóiratunk szerzői:

 • semmilyen jogcím alatt nem fizetnek és nem kapnak díjat a tanulmányok megjelentetésért,
 • a megjelent tanulmány elektronikus változatát szabadon

​                – letölthetik,

– nyomtathatják,

 • változtatás nélkül további elektronikus felületeken nyilvánossá tehetik.

​Az olvasók a tanulmányok elektronikus változatát szabadon

 • ​letölthetik,
 • nyomtathatják.

​A tanulmányok részbeni vagy teljes felhasználásakor a tudományterületnek megfelelő hivatkozást minden felhasználónak meg kell tennie.

Folyóiratunk “zöld” archiválási politikát alkalmaz: archiválható preprint (lektorálás előtti kézirat) és postprint (végleges, lektorált kézirat) vagy kiadói változat/PDF.

A folyóirat minden száma open access, a tanulmányok szabadon letölthetőek!

A szerkesztő bizottság elnöke:

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence, DSc

egyetemi tanár

Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudományi Kar

3515 Miskolc-Egyetemváros

Telefon: 46/565-091

E-mail: arpad.palotas@uni-miskolc.hu

Honlap: http://www.mak.uni-miskolc.hu/

 

A szerkesztőbizottság titkára: 

Woperáné dr. Serédi Ágnes, PhD

c. egyetemi tanár

Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudományi Kar

3515 Miskolc-Egyetemváros

Telefon: 46/565-111

Mellék: 15-25

E-mail: tuzdb@uni-miskolc.hu

 

Szerkesztőbizottság tagjai:

Dr. Bereczky Ákos – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Magyarország

Prof. Dr. Eric G. Eddings – University of Utah, USA

Dr. Fegyverneki György – NEMAK Győr Kft., Magyarország, Győr

Prof. Dr. Gácsi Zoltán, Miskolci Egyetem, Magyarország

Dr. Gömze László – Miskolci Egyetem, Magyarország

Prof. Dr. C. Hakan Gür – Middle East Technical University, Törökország, Ankara

Prof. Dr. Kékesi Tamás –   Miskolci Egyetem, Magyarország

Dr. Lakatos János – Miskolci Egyetem, Magyarország

Prof. Dr. Mertinger Valéria – Miskolci Egyetem, Magyarország

Prof. Dr. Roósz András – Miskolci Egyetem, Magyarország

Dr. Sóvágó Judit – TVK Tiszaújváros, Magyarország

Dr. Szabó Tamás – Miskolci Egyetem, Magyarország

Dr. Szemmelveisz Katalin – Miskolci Egyetem, Magyarország

 

Technikai szerkesztő:

Dr. Nagy Gábor

tanszéki mérnök

Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudományi Kar

3515 Miskolc-Egyetemváros

Telefon: 46/565-111

Mellék: 15-62

E-mail: nagy.gabi@uni-miskolc.hu

1. Nyilatkozat a publikálás erkölcsi és etikai alapelveit illetően
 

Az Material Science and Engineering (ISSN: 2063-6792) folyóirat a kollegális lektorálás (double-blind review) folyamatát alkalmazza, emiatt a kiadáshoz hozzájáruló valamennyi érintett félnek (a szerzőnek, a folyóirat szerkesztőjének, a lektornak és a kiadónak) egyaránt el kell fogadnia az elvárt erkölcsi magatartásra vonatkozó szabványokat. Jelen erkölcsi nyilatkozat a COPE (Publikációs Etikai Bizottság, http://publicationethics.org/about) Folyóirat-szerkesztők helyes gyakorlatára vonatkozó irányelvek (Best Practice Guidelines for Journal Editors) című útmutatón alapul.

2. A publikálásra vonatkozó döntések
 

A folyóirat szerkesztője dönt afelől, hogy a publikálásra beérkezett cikkek közül melyek kerülnek közlésre a lapban. A szerkesztőt irányíthatják a folyóirat szerkesztőbizottsága által megszabott irányelvek, valamint korlátozhatják az éppen hatályban lévő, a rágalmazásra-, a szerzői jogok megsértésére-, valamint a plagizálásra vonatkozó jogszabályok. A szerkesztő döntésének meghozatalához segítséget kérhet a többi szerkesztőtől vagy lektortól. A folyóirat szerkesztője futtathat programot a plágium kiszűrésére.

3. Esélyegyenlőség
 

A szerkesztő mindenkor a szerzők fajára, nemére, szexuális irányultságára, vallási meggyőződésére, etnikai származására, állampolgárságára vagy politikai nézeteire való tekintet nélkül értékeli a kéziratok szellemi tartalmát.

4. Titoktartás
 

A szerkesztő és a szerkesztőség munkatársai semmilyen információt nem adnak tovább a publikálásra benyújtott kézirattal kapcsolatban. E szabály alól kivételt képez a levelező szerző, a lektorok, a potenciális lektorok, valamint az egyéb szerkesztői tanácsadók és a kiadó.

5. Közzététel és összeférhetetlenség
 

A szerkesztő a benyújtott kézirat kiadatlan anyagait nem használhatja fel saját kutatásához a szerző írásos beleegyezése nélkül.

6. A LEKTOROK KÖTELESSÉGEI
 

Hozzájárulás a szerkesztői döntésekhez

A lektor segíti a szerkesztőt a döntéshozatalban, amennyiben arra szükség van, kollegiális lektorálás folyamán támogatja a szerzőt a cikk tudományos színvonalának emelésében.

Hatékonyság

Amennyiben a kiválasztott lektor úgy véli, hogy szakmailag nem eléggé felkészült a kéziratban bemutatott kutatás kiértékeléséhez, vagy tudja, hogy nem áll módjában hatékonyan és a megszabott határidőre elkészíteni a véleményezést, kötelessége értesíteni a szerkesztőt és lemondani a lektorálási folyamatban való részvételéről.

Titoktartás

Minden kiértékelésre beérkezett kéziratot bizalmasan kezelendő dokumentumnak kell tekinteni. Ezeket csak a szerkesztő engedélyével lehet nyilvánosságra hozni vagy másokkal megvitatni.

Objektivitás

A kiértékelést objektíven kell végezni. A szerző személyét érő kritika nem helyénvaló. A lektoroknak véleményüket egyértelműen kell megfogalmazniuk és érvekkel kell alátámasztaniuk.

A forrásokra való hivatkozás

A lektoroknak fel kell ismerniük a szerzők által nem idézett releváns kiadott munkákat. Bármely kijelentést, amely egy már korábban megjelent munkából származó megfigyelést, gondolatmenetet vagy érvet tartalmaz, kísérnie kell a megfelelő hivatkozásnak. A lektornak ugyanakkor fel kell hívnia a szerkesztő figyelmét bármely lényegi hasonlóságra vagy átfedésre a vizsgált kézirat és egyéb, általa ismert, korábban már közzétett anyag között.

Közzététel és összeférhetetlenség

A kiértékelés során szerzett kiváltságos információk vagy ötletek bizalmasan kezelendők, valamint nem használhatók fel a személyes előmenetel érdekében. A lektorok nem értékelhetik az adott kéziratot, amennyiben bármilyen versenyhelyzetből, együttműködésből, vagy más kapcsolatból fakadó érdekellentétben állnak a tanulmánnyal összeköttetésben álló szerzőkkel, cégekkel vagy intézményekkel.

7. A SZERZŐK KÖTELESSÉGEI
 

A közlésre vonatkozó irányelvek

Az eredeti kutatásokat bemutató szerzőknek pontos beszámolót kell készíteniük az elvégzett munkáról. Az értelmezések és a következtetések levonása kizárólag tényeken vagy elfogulatlan és logikus bizonyításon alapulhat. A tanulmány háttéradatait pontosan kell bemutatni. A tanulmánynak elégséges részletet és hivatkozást kell közölnie ahhoz, hogy a leírt folyamatokat mások is megismételhessék. Hamis vagy tudatosan pontatlan állítások etikátlan és elfogadhatatlan viselkedésnek minősülnek.

Eredetiség és plágium

A szerzőknek szavatolniuk kell, hogy a tanulmány saját, eredeti szellemi alkotásuk, illetve amennyiben felhasználták mások munkáit és/vagy kifejezéseit, azokat megfelelő módon idézték és szakszerűen hivatkoztak rájuk.

Többszörös, redundáns vagy egyidejű publikálás

Nem helyes gyakorlat ugyanazon kutatást bemutató kézirat különböző önálló publikációkban vagy folyóiratokban való szerepeltetése. Ugyanazon kézirat több folyóirathoz egyidejűleg történő benyújtása etikátlan magatartásnak minősül és elfogadhatatlan.

A forrásokra való hivatkozás

Az idézett művekre minden esetben szakszerűen kell hivatkozni. A szerzőknek hivatkozniuk kell mindazokra a kiadványokra, amelyek befolyásolták munkájukat.

A tanulmányszerzői tisztség

Szerzőként kell szerepeltetni mindazokat a személyeket, akik érdemben hozzájárultak a bemutatott tanulmány koncepciójához, tervezéséhez, kivitelezéséhez vagy értelmezéséhez. Társszerzőként kell megjelölni mindazokat a személyeket, akik jelentős mértékben hozzájárultak a tanulmányhoz. Ugyanakkor közreműködőként meg kell említeni mindazokat, akik részt vettek a kutatási projekt bizonyos lényeges szakaszaiban. A levelező szerzőnek szavatolnia kell, hogy minden jelentős társszerzőt megemlített a tanulmányban, valamint hogy nem jelölt meg társszerzőként erre nem jogosult személyeket, továbbá hogy minden társszerző láttamozta és jóváhagyta a tanulmány végleges változatát, valamint beleegyezett annak publikálásába.

Közzététel és összeférhetetlenség

Valamennyi szerzőnek kötelessége közzétenni a kéziratában azokat a pénzügyi vagy egyéb érdemi összeférhetetlenségeket, amelyek befolyásolhatják annak eredményeit vagy értelmezését. A projekt minden pénzügyi támogatási forrását nyilvánosságra kell hozni. Alapvető hibák a megjelentetett művekben Amennyiben a szerző jelentős hibát vagy pontatlanságot fedez fel a már megjelentetett munkájában, haladéktalanul értesítenie kell a folyóirat szerkesztőjét vagy kiadóját, és együtt kell működnie a szerkesztővel a tanulmány visszavonásában vagy helyesbítésében.

Megjelentetési méret: B/5

Szedéstükör: 130 mm x 195 mm

Margók: (A/4-es papíron!):

 • Belső margó: 40 mm,
 • Külső margó: 40 mm,
 • Felső margó: 53 mm (tartalmazza a fejlécet),

Alsó margó: 55 mm (a lábléc üres)

Gépelés:

 • betűnagyság 10 pt, betűtípus Roman (Times New Roman – WinWord, Computer Modern Roman – LATEX azaz Scientific Word 2.5 vagy 3.0, stb)
 • cikk címe: középre igazított, betűtípus félkövér, betűméret 12 pt, nagybetű
 • az élőfejtől egy üres sor után kezdődjön a publikáció címe, utána egy üres sort követően a szerző neve (címe, e-mail címe lábjegyzetbe (nem élőláb) kerül!)
 • a cikk szerzőinek neve normál nagybetű (12 pt)
 • sortáv szimpla
 • főcímek: félkövér kisbetű, 11pt (fejezet száma, pont, szóköz, fejezetcím, mindez balra igazítva)
 • alcímek: félkövér dőlt kisbetű, 10 pt (fejezet száma, pont, alfejezet száma, pont, szóköz, alfejezet cím)
 • élőfejek 9 pt, dőlt betű
 • az ábrák a szedéstükör közepén helyezkedjenek el, ábraszámok és ábraaláírások az ábrák alatt, középre igazítva, 10 pt dőlt. Az ábra és az aláírása között 6 pt távolság, a főszöveg és az ábra, illetve az ábraaláírás szövege és a főszöveg között 12 pt távolság). Az ábra szó után pont.
 • táblázatok a szedéstükör közepén helyezkednek el, a táblázat címe a táblázat felett középre igazítottan jelenik meg. A betű 10 pt dőlt, a táblázat és címe között 6 pt távolság, a főszöveg és a táblázatcím, illetve a táblázat és a főszöveg között 12 pt távolság. A táblázat szó után pont.
 • több oldalas táblázat esetén a következő oldalakon a folytatást fel kell tüntetni
 • a köszönetnyilvánítás, tárgymutatók, irodalom stb. a cikk végére kerülnek, 9 pt-vel
 • irodalom megadása az IEEE hivatkozási stílus szabályoknak megfelelően
 • tabulátor: 0,5

Az összefoglaló kövesse a szerzők nevét. Az összefoglaló után néhány kulcsszót jelöljünk meg.

Margin (with A4 paper size):

 • Left margin: 40 mm;
 • Right margin: 40 mm;
 • Top margin: 53 mm (including header);
 • Bottom margin: 55 mm (empty footer).

Submission Guideline:

 • font size: 10 pt; font style: Roman (Times New Roman – WinWord, Computer Modern Roman – LATEX, i.e. Scientific Word 2.5 or 3.0, etc.)
 • title: centred, boldface, 12 pt font size, capital letters
 • leave one blank line before the title of the article, and also one blank line after the title write the names of the authors (the address and e-mail address should be in a footnote, not in the footer)
 • the names of the authors should be written with capital letters (12 pt.)
 • use single line spacing
 • main titles: boldface, normal letters, 11 pt. (number of chapter, dot, space, name of the chapter; left aligned)
 • sub-titles: boldface, italic, normal letters, 10 pt. (number of chapter; dot; number of sub-chapter; dot; space; title of sub-chapter)
 • header: italic letters, 9 pt.
 • the figures should be in the middle of the page; the number and title are below the figure, centred, in 10pt. italic letters. 6 pt. spacing should be between the figure and the title, and 12 pt. between the figure title and the main text, and the figure and the main text
 • the tables should be in the middle of the page; the number and title are above the table, centred, in 10pt. italic letters. 6 pt. spacing should be between the table and the title, and 12 pt. between the table title and the main text, and the table and the main text
 • in case of multiple-paged tables, it should be clearly indicated
 • acknowledgement, index, references etc. in the end of the article with 9 pt. letters
 • references according to IEEE style
 • tabulator: 0,5

The authors’ names are followed by the abstract. After the abstract, a few keywords should be named.

A Material Science and Engineering – A Miskolci Egyetem Közleménye (ISSN: 2063-6792) az alábbi helyen van indexálva

 
6158