A Karon hagyományosan jelentős volumenű az ipari megbízásokon alapuló, valamint az egyéb pályázati formában támogatást elnyert kutatási-fejlesztési tevékenység. Jelenleg és az előző évek során – az egyetemi Intézményfejlesztési Tervhez adott javaslatban már táblázatosan kimutatott – igen nagy számú témában folyt/folyik kutatómunka. Ezek között nagyobb arányt képviselnek az ipari szerződéses munkák.
Emellett fontos kutatási támogatást nyújt az OTKA és egyéb pályázati forrás is. A vizsgált időszakban folyó kutatási munkák kumulált vállalási összegének a szaktanszék közötti eloszlása egyenletes képet mutat. A kar termelővállalatok felé végzett kutatási tevékenységéből származó bevétele 2006. évben 190 MFt volt, ami mellett még 150 MFt pénzeszköz átvételt jelentettek a különböző pályázatokon elnyert tematikus projektek. Ezek a – normatív állami finanszírozás mértékével közel azonos nagyságú – bevételek a kutatási témák végrehajtásán túl a kari infrastruktúra és eszközellátottság fejlesztését is szolgálják.

 
Alapvető perspektivikus kutatási területek az egyes intézetekben
 

Tüzelőanyagok vizsgálata

Szenek, biomasszák, hulladék tüzelőanyagok, olajok, gázok különböző paramétereinek pl. nedvesség, hamutartalom, fűtőérték stb. meghatározása.

Tűzállóanyagok vizsgálatai pl. testsűrűség, valódi sűrűség, hőtágulás, hőlökésállóság, meleg hajlító szilárdság stb.

Tűzállóanyagok nedvességtartalmának meghatározása

Tüzelőanyagok, gabonák stb. víztartartalmának meghatározása. Szükséges pl. a fűtőérték számítással történő meghatározásához.

A vizsgálat során alkalmazott eszközök:

 • Szárítószekrény és analitikai mérleg;
 • Mettler Toledo HB43-S Halogen gyorsnedvesség meghatározó készülékkel is elvégezhető a vizsgálat.
Szerves és szervetlen anyagok elemanalízise

Szerves és szervetlen minták pl. tüzelőanyagok, vegyszerek, gyógyszerek, gabonaipari termékek, talajok stb. karbon, hidrogén, nitrogén, és kén tartalmának ill. oxigén meghatározása Carlo Erba EA 1108 CHNS-O elemanalizátor segítségével.

Tűzálló anyagok égéshőjének, fűtőértékének, hamutartalmának és a szilárd tűzálló anyagok illóanyag tartalmának meghatározása

Oxigénbombás kaloriméterrel (Parr 6200 típusú bombakaloriméter) történő vizsgálat, az egységnyi tömegből felszabadítható hőmennyiség meghatározására pl. tüzelőanyagok vizsgálata, tűzvédelmi vizsgálatok stb.

A tüzelőanyag égéshője, nedvességtartalma és H-tartalma alapján számított, a gyakorlatban égéskor az egységnyi tömegből felszabadítható hőmennyiség meghatározása.

Főként tüzelőanyagok szilárd halmazállapotú égési maradékának mennyiségi meghatározása.

Szilárd tüzelőanyagok (szén, biomassza, hulladék) illótartalmának meghatározása

Olajok vizsgálata

Zárttéri lobbanáspont, nyílttéri lobbanáspont és gyulladáspont meghatározása Pensky-Martens zárttéri lobbanáspont meghatározó, valamint Marcusson-féle nyílttéri lobbanáspont meghatározó készülék segítségével.

Hevítőmikroszkópos vizsgálatok

Tüzelőanyagok hamujának olvadási és lágyulási tulajdonságainak vizsgálata, kerámiák lágyulási paramétereinek meghatározása 1550 °C-ig, SYLAB IF-2000G hevítőmikroszkóp alkalmazásával.

Tűzálló és egyéb anyagok termogravimetriás vizsgálata (TGA) - és differenciális termoanalízise (DTA)

Tüzelőanyagok, ásványok, fémek, szerves anyagok stb. hevítése során a tömegváltozással és hőeffektussal járó folyamatok (endoterm és exoterm) vizsgálata MOM DERIVATOGRAPH C/PC termoanalitikai berendezéssel, TGA és DTA párhuzamos vizsgálatára.

Kerámiák-, fémek-, tűzálló anyagok dilatométeres vizsgálata

Kerámiák, fémek, tűzállóanyagok hőtágulásának vizsgálata Setaram SETSYS 24 termoanalitkai berendezéssel.
Megj.: a berendezés alkalmas mérőfej csere után TGA-DTA vizsgálatokra is.

Gázkromatográfiás - és atomabszorpciós vizsgálatok

Különböző gázok összetételének meghatározása DANI Master GC típ. gázkromatográffal, valamint oldatok elemeinek pl. fémek, félfémek mennyiségének meghatározása Varian SpectrAA-300 atomabszorpciós spektrofotométer segítségével.

Tüzelőberendezések hőtechnikai és környezetvédelmi vizsgálata, levegőtisztaságvédelmi vizsgálatok

Háztartási és ipari méretű tüzelőberendezések füstgázösszetétel vizsgálata, hőtechnikai vizsgálataik, keletkezett szilárd égéstermékek vizsgálata.

Füstgázösszetétel meghatározása, emisszió számítás

Háztartási és ipari méretű tüzelőberendezések füstgázösszetétel vizsgálata folyamatos mérőrendszerrel gáznemű komponensekre: CO, CO2, NOx, SO2, O2; porkoncentráció gravimetriás módszerrel szakaszos mintavétellel.

A vizsgálat során alkalmazott eszközök:

 • Horiba PG-250, MRU VarioPlus;
 • Testo 327-1 hordozható gázelemzők;
 • S-20 ciklonszonda.
Kisteljesítményű tüzelőberendezések vizsgálata

Hasábfa, szén, fapellet tüzelésű kazánok és kandallók hőtechnikai és környezetvédelmi vizsgálatai, tüzelési kísérletek az említett típusú berendezésekben.

Kisteljesítményű gáz- és olajégők vizsgálata

Kisteljesítményű gáz- és olajégők teljesítményének meghatározása, füstgázösszetétel vizsgálata vízhűtéses lángcsővel.

Környezeti jellemzők meghatározása, légtechnikai vizsgálatok a tüzelőberendezések vizsgálatához kapcsolódóan

Testo 400 mutifunkciós mérőműszerrel kéményhuzat, léghuzat, légsebesség, hőmérséklet, relatív páratartalom, differenciál nyomás mérése, műszerenként két csatornán párhuzamosan.

Hőmérsékletmérés, hőkamerás vizsgálatok, egyedi hevítési és hőkezelési feladatok

Hőmérsékletmérés különböző típusú hőelemekkel (K, N, S) szakaszosan, vagy folyamatos adatgyűjtéssel, infravörös pirométerrel.

Nagyfelbontású, álló-, vagy mozgó hőképek készítése FLIR SC 660 típ. hőkamerval, pl. nagyhőmérsékletű berendezéseknél hőtechnikai elemzések készítésére, hibafeltárásra, épületenergetikai felméréshez stb.

Kisméretű villamos fűtésű kamrás és csőkemencékben többlépcsős, esetenként védőgázas hevítési programok szerint hőkezelés, hevítés pl. mintakészítéshez, akár 1600 °C-ig. (Villamos ellenállás fűtésű kemencék: Hőker, Nabertherm HTC 08/16 stb.)

Mintavétel nélküli rugalmas maradó feszültség vizsgálata

Mintavétel nélküli rugalmas maradó feszültség és maradék ausztenit felületi ill. mélységi meghatározása Stresstech Xstress 3000 G3R típusú központ nélküli röntgendiffraktrométerrel.

Minőségi, mennyiségi fáziselemzés, rugalmas maradó feszültség, textúra meghatározás

Euler bölcsővel felszerelt röntgendiffraktométer (Bruker D8 Advance, Euler bölcsővel) minőségi, mennyiségi fáziselemzés, rugalmas maradó feszültség, textúra meghatározás, MonoCap-es vizsgálatok kivitelezése.

Amorf/kristályos hányad meghatározása

Az Intézet laboratóriumában elhelyezett Philips PW 1830 típusú pordiffraktométer alkalmazásával az amorf/kristályos hányad meghatározása válik lehetővé.

Szövetszerkezet - és felület vizsgálat

A vizsgált anyagok szövetszerkezetének és felületének elemzésére számos fénymikroszkópot, valamint stereomikroszkópot alkalmaz az Intézet.

Az anyagvizsgálat során alkalmazott eszközök:

 • Fordított állású fénymikroszkóp (C. Zeiss Axiovert 40 MAT, szövetszerkezet vizsgálat, polarizátorral );
 • Leitz Ergolux fénymikroszkóp;
 • C. Zeiss Axioimager M1m (szövetszerkezet vizsgálat, polarizátorral és DIC modullal (PC-vel rendelkezik));
 • C. Zeiss Discovery V.12 stereomikroszkóp.
Keménység vizsgálat

Az Intézetben különböző berendezések állnak rendelkezésre, amelyekkel lehetővé válik a vizsgált anyagok keménység vizsgálata.

A keménységmérés során alkalmazott eszközök:

 • Instron Tukon 2100B automata  Vickers/Knoop keménységmérő berendezés;
 • Wolpert UH930 típusú univerzális keménységmérő berendezés Rockwell, Vickers, Brinell keménység meghatározására;
 • Briviskop 3000H típusú eszköz Brinell keménységmérésre;
 • Reicherter márkájú Vickers keménységmérő.
Húzó-, nyomó-, hajlító vizsgálatok, kisciklusú fárasztóvizsgálatok

Húzó-, nyomó-, hajlító vizsgálatok, kisciklusú fárasztóvizsgálatok univerzális anyagvizsgáló berendezéssel Instron 5982- vel.

Ütvehajlítás

Előzetesen elkészített próbatestek ütvehajlítása végezhető el -150C°-tól. A szabványos Charpy vizsgálattal meghatározható a vizsgált minta ütőmunkája, amelyből következtetni lehet az anyag ridegségére, szívósságára.

Pásztázó elektronmikroszkópi felvételek készítése, korrelatív mikroszkópia, elemanalízis

Pásztázó elektronmikroszkópi felvételek készítése, korrelatív mikroszkópia, elemanalízis kivitelezése az alábbi eszközök segítségével:

 • C. Zeiss EVO MA10 SEM EDAX típusú EDS mikroszondával felszerel scanning elektronmikroszkóp;
 • 1830I Amray típusú scanning elektronmikroszkóp.
Általános hőkezelések elvégzése

Az Intézetben lehetőség van a különböző fémes ötvözetek hőzekelésére max. 1100°C-ig, akár szabályozott felfűtés mellett több lépcsőben, valamint védőgázas atmoszférában is elvégezhető a hőkezelés folyamata. A laboratóriumban egy gázban történő nitridálásra alkalmas kemence is található.

A hőkezelésnél alkalmazott eszközök:

 • OH63 hőkezelő kemence;
 • Heraeus KR260 szabályozott felfűtést és többlépcsős hőkezelést biztosítő kemence;
 • Ws903 szárító kemence max. 450°-ig;
 • Muhel H3V hőkezelő kemence;
 • Muhel H3V védőgázas hőkezelő kemence;
 • Acélok nitridálására alkalmas kemence.
Dilatométeres vizsgálatok

Leitz márkájú berendezéssel dilatométeres vizsgálatok védőgázban vagy vákumban, max 1150°C.

Az Intézet által épített mérőeszköz dilatométeres vizsgálatok, induktív elvű, izotermás vagy folyamatos hevítés melletti mérésére is van lehetőség.

Villamos ellenállás mérés, termomágneses mérés

Az Intézet által kiépített, saját mérőrendszerrel történik a villamos ellenállás, valamint a termomágnes vizsgálata.

Indukciós hevítés

IEW márkanévvel jelzett indukciós berendezéssel történő hevítési folyamatok kivitelezése.

DTA vizsgálatok

A mintákban hevítés hatására végbemenő folyamatok átalakulási hőmérsékleteinek meghatározása is lehetséges az Intézetben.

Szabadalakító kovácsolás

DSH-100-A típusú hidraulikus sajtóval szabadalakító kovácsolás kivitelezése max. 100 t terhelhetőségig, hengerelt termék egyengetéséhez, kisajtoláshoz, folyatáshoz. A berendezést gyakorlatok során is alkalmazzák, amelynek segítségével a hallgatók megismerik a szabadalakító kovácsolás folyamatát.

Az Intézet PN2 típusú excenteres kovácssajtóval is rendelkezik, amelyet max. 20 t terhelhetőségig lehet alkalmazni, zömítővizsgálatok és Ford vizsgálatok kivitelezéséhez, gyakorlatok tartására is alkalmazzák.

Hengerlési folyamatok elvégzése

Von Roll hengerállvánnyal lemez hengerlés, profil hengerlés, keskenyszalag hengerlés, hideg-, meleghengerlés.

Szelvények, rudak félfolyamatos öntése

Indutherm CC3000 félfolyamatos öntőmű, amely max. 1500°C-ig hevíthető, vákum és argon alatti olvasztási lehetőséggel, 1 °C-os pontossággal. A félfolyamatos öntőművel 100×100 mm szelvény, valamint ø80 mm rúd félfolyamatos öntése válik elérhetővé.

Alumínium olvadékok rotoros gáztalanítása

FOSECO FDU 200M berendezéssel történő rotoros gáztalanítás nitrogén öblítéssel, 100 kg alumínium egyszerre történő kezelésével.

Ionsugaras felületelőkészítés

Az SEMPrep 2000 ionsugaras felületelőkészítő berendezés EBSD vizsgálatokhoz kiváló felületi minőségű minták létrehozására alkalmas. Két független ionforrás (0,1-2 keV,2-10 keV) minták felületi bemetszéséhez és felületpolírozásához, tisztításához használható.

DSC vizsgálatok

Az Intézet két DSC berendezéssel rendelkezik:

 • Netzzsch 204, amely segítségével -150°C-tól 600°C-ig 0,1°C/perctől 50°C/perc fűtési és hűtési sebesség mellett hőváltozással járó folyamatok vizsgálata válik elérhetővé;
 • Netzzsch 404 típusú berendezéssel szobahőmérséklettől 800 °C-ig 0,1 °C/perctől 50 °C/perc fűtési és hűtési sebesség mellett hőváltozással járó folyamatok vizsgálata történik.
Szimultán termikus analízis

Netzsch Jupiter STA 449 szimultán termikus analizátor berendezéssel -150 °C-tól 1500 °C-ig 0,1 °C/perctől 50 °C/perc fűtési és hűtési sebesség mellett hőváltozással járó folyamatok vizsgálata és mérés közben a tömegváltozás mérése végezhető el.

Elemanalitika

Elsősorban porminták C, H, N, S tartalmának meghatározása égetést követően, amely Elementar Variom makro CHNS műszerrel történik.

Elemeanalitika fémes elemek oldatból

Mintegy 60 elem meghatározása monoelemes módszerrel láng. elektrotermikus és hideggőzös ill. hidrid atomizálás felhasználásával.

Alkalmazott berendezések: PU 9111 AAS,PU 9400X AAS ETA, ATI Unicam Solar AAS-Hydride.

Elemeanalitika fémes elemek oldatból

Mintegy 60 elem meghatározása monoelemes módszerrel láng. elektrotermikus és hideggőzös ill. hidrid atomizálás felhasználásával.

Alkalmazott berendezések: PU 9111 AAS,PU 9400X AAS ETA, ATI Unicam Solar AAS-Hydride.

Mikrohullámú roncsoló, bombás feltárás

Mikrohullámú roncsoló, feltáró, 200 °C 40 bar bombás feltárási lehetőséggel CEM Mars Mikrohullámu feltáró készülék útján.

Termoanalízis

Szilárd minták TG, DTG, DTA görbéinek meghatározása MOM Derivatográph C típusú készülékkel.

Gázszorpciós vizsgálatok, pórusszerkezet fajlagos felület meghatározása

Szorbensek, katailzátorok vizsgálata Micromeritics ASAP 2020 mérőkészülékkel.

Flash kromatográf alkalmazása

Büchi Reveleris flash kromatográf berendezéssel történik a szerves vegyületek kromatográfiás elválasztása, tisztítása.

Szilárd-folyadék extrakció

Szilárd anyagból jellemzően szerves vegyületek kioldása, extrakciója Gerhardt Soxtherm extraktor készülékkel.

Elemi összetétel meghatározása

Az intézetben Vario Macro (Elementar GmbH) készülékkel történik egy anyag C, H, N, és S tartalmának meghatározása.

Folyadékkromatográfia

Nehezen elpárologtatható, hőre érzékeny nagyobb molekulatömegű szerves vegyületek és szervetlen anionok meghatározására (ionkromatográfia) egyaránt alkalmazható. Környezeti és biológiai minták vizsgálatára egyaránt alkalmas. Felhasználás: koffein meghatározás, gyógyszerek és gyógyszermaradványok meghatározása vizekből.

Alkalmazott eszközök:

 • HP 1050 folyadékkromatográf UV-VIS, fluoreszcens, elektrokémiai és törésmutató detektorral;
 • Waters ACQUITY UPLC tömegszelektív detektorral (ismeretlen komponens azonosítására nem alkalmas).
Gázkromatográfia

Termikusan stabil, elpárologtatható, szerves vegyületek elválasztása minőségi és mennyiségi meghatározása, elsősorban ppm és ez alatti koncentrációkban jelenlévő komponensek vizsgálatára alkalmas. Ismeretlen vegyületek esetleges azonosítása tömegszelektív detektor segítségével. Felhasználás: kitermelés vizsgálat, környezeti minták vizsgálata (ftalátok, BTEX, PAH, növényvédőszerek, koffein meghatározása), vegyipari benzin minták összetételének vizsgálata.

Alkalmazott eszközök:

 • Shimadzu GC-14B kapilláris gázkromatográf lángionizációs és elektronbefogásos detektorral;
 • Agilent 7890 kapilláris gázkromatográf lángionizációs és elektronbefogásos detektorral, valamint 5975C tömegszelektív detektorral.
Katalizátor tesztelés

Ipari katalizátorok katalitikus aktivitásának vizsgálata, olefinek gázfázisú és folyadékfázisú hidrogénezési reakciójában, Bruker Vertex 70 FTIR készülék folyadékcellával és gázküvettával.

Katalizátor tesztelések folyadékfázisú hidrogénezési reakcióban 50 bar nyomáson, tankreaktorban.

A tesztekhez felhasznált eszközök:

 • Büchi Uster Picoclave reaktor rendszer, nagynyomású folyadékpumpával, nyomás szabályzó rendszerrel.;
 • Gázbadagoló rendszer szén-dioxid valamint hidrogén szabályozható beadagolásához;
 • Nyomás alatti mintavételező egység.

 

Plazma spektrométeres vizsgálat

Különféle típusú minták (fémek, fémötvözetek, geológiai anyagok, ásványok, talajok, műanyagok, petrolkémiai termékek, környezeti minták, felszíni és felszínalatti vizek, felületkezelő fürdők, szennyvizek, szennyvíz-iszapok, technológiai folyadékok, stb.) elemanalitikai vizsgálata (fő-, mellék-komponensekre, szennyezőkre és nyomelemekre) kb. 75 – 78 elemre vonatkozóan a 0,0001 – 99,9 m/m %-ban.

A vizsgálathoz Varian Inc. gyártmányú, axiális plazmafigyelésű, szimultán, multielemes ICP spektrométert alkalmazunk.

Felülettechnológiai vizsgálatok

Felületi bevonatok minősítése, korróziós vizsgálatok.

Alkalmazott eszközök, berendezések:

 • sópermetkamra;
 • leszakításos tapadásmérő;
 • felületi érdességmérő;
 • rétegvastagságmérő-berendezés
Pirometallurgiai vizsgálatok

Fémek és ötvözeteik olvasztása, mintakészítés.

Alkalmazott berendezések:

 • Vákuumindukciós kemence;
 • 1600 °C-os hőkezelő kemence;
 • indukciós mintaolvasztó-berendezés;
 • acélolvasztó indukciós kemence.
GDOS műszeres elemző kémiai összetétel meghatározására

Felületi rétegek kémiai összetételének meghatározása HORIBA IVON GDOS spektrofotométerrel.

Bauxit timföldtechnológiai vizsgálatok

Timföldgyártási technológia modellezése és a termékek minősítése az alábbi eszközök segítségével:

 • Parr autoklavok;
 • Tristar 3000 micromeritics fajlagos felületmeghatározó berendezés;
 • MOM derivatográf 1000-1500 °C-os kemencével.
Öntészeti folyamatok számítógépes modellezése

Különböző szimulációs szoftverek alkalmazásával az öntészeti folyamatok számítógépes modellezése.

Alkalmazott szoftverek: Novaflow&Solid (CV=Control Volume módszere), SIMTEC/WINCAST (FEM=Finite Element módszer), Flow3D (CFD=Computational Fluid Dynamics módszer elvén működik).

A szoftverek segítségével lehetővé válik a nyomásos és gravitációs öntéstechnológiai módszerek esetén az olvadék formatöltési és dermedési folyamatának szimulációjára, a formatöltés során előforduló levegőbezáródások, valamint a dermedés során megfigyelhető hőcentrumok és porozitások vizsgálatára. A SIMTEC/WINCAST program alkalmazásával a visszamaradó öntési feszültségek szimulációja is elvégezhető.

Öntödei homokok granulometriai jellemzőinek vizsgálata

A granulometriai jellemzők vizsgálatánál a homok szemcseeloszlását, fajlagos felületét, szemcsealakjának vizsgálatát végezzük el. Öntödei formazó homokok szemcseeloszlásának vizsgálata szitagép segítségével történik, amelyhez magyar szabványú szitasor tartozik. Igény szerint német szabványú szitasor is felhasználható. A vizsgálathoz tartozik egy kéttizedes pontosságú analitikai mérleg is. A homok fajlagos felületét az erre szolgáló DISA gyártmányú készülékkel végezzük el. A homokszemcsék alakját sztereomikroszkópon ellenőrizzük.

A vizsgálatok során alkalmazott eszközök:

 • Fritsch Analysette 3 pro vibrációs szitagép,
 • DISA típusú fajlagos felületmeghatározó készülék POF,
Szemcsés anyagok fajlagos felületének meghatározása

A fajlagos felület, mint jellemző a homok granulometriai tulajdonságainak egyike. Különösen fontos paraméter, amelyet folyamatosan ellenőrizni kell az öntödei homok vásárlásánál, ill. a használata során is. A formázókeverék számos tulajdonságát befolyásolja pl. szilárdság, gázáteresztőképesség, kötőanyag felvétele stb.

Szemcsés anyagok nedvességtartalmának meghatározása

Digitális kijelzős nedvesség meghatározó készülékkel (Kern nedvesség meghatározó mérleg DBS 60-3) történik az öntödei homokok és porok nedvességtartalmának vizsgálata.

Öntödei homokkeverékek iszaptartalmának vizsgálata

Homokkeverékek 0,02 mm-nél kisebb szemcsenagyságú por frakció mennyiségének meghatározását jelenti. A keverés folyamata Multiserw Morek féle – Iszapkeverő Lsz-2 berendezéssel történik.

Nedves bentonitos formázókeverékek tulajdonságainak vizsgálata

A formázókeverék készített szabványos próbatestek tömöríthetőségének, gázáteresztőképességének, nyomószilárdságának, nedves szakítószilárdságának, aktív bentonit tartalmának meghatározása.

A vizsgálatok során alkalmazott eszközök:

 • Multiserw Morek féle TYP LM 2c kollerjáratos görgős keverőberendezés;
 • Kern nedvesség meghatározó mérleg DBS 60-3;
 • +GF+ döngölőkészülék;
 • DISA típusú elektromos gázáteresztőképesség mérő készülék;
 • DISA típusú nyomószilárdság vizsgálókészülék;
 • Nedves szakítószilárdság vizsgálóberendezés (DISA);
 • Homokminta sajtoló gép (Multiserw Morek);
 • PMK típusú élőbentonit meghatározására alkalmas mérőkészülék.
Formázó - és maghomokkeverékekből készült szabványos próbatestek szilárdsági jellemzőinek vizsgálata

Különböző maghomokkeverékekből készített szabványos próbatestek nyomó-, nyíró-, hajlító-, és szakítószilárdságának meghatározása.

A próbatestek előkészítése speciális laboratóriumi maglövőberendezéssel történik, amely az alkalmazott szerszámtól függően különböző maghomokkeverékekből készült szabványos próbatestek (hajlító próbatest, melegdeformációs próbatest) gyártására alkalmas.

A vizsgálatok útján lehetővé válik a homok, kötőanyag és adalékanyag mennyiségének és minőségének a magok szilárdsági jellemzőire gyakorolt hatásának vizsgálata.

Homokmagok melegdeformációs tulajdonságának vizsgálata

A vizsgálat során a homokmagok hőigénybevétel hatására bekövetkező deformáció jellegét tanulmányozzuk. Az elkészített szabványos próbatesteket hot – distortion vizsgálókészüléken állítjuk elő.

A vizsgálatok során alkalmazott eszközök:

 • Laboratóriumi homokkeverő TYP LMB-U (Multiserw Morek);
 • Simpson Gerosa típusú laboratóriumi maglövőberendezés;
 • Simpson Gerosa típusú Hot – distortion vizsgálóberendezés.
Öntészeti alumínium ötvözet olvadékok lehűlési viszonyainak vizsgálata

Az ún. termikus elemzés során az olvadék hűlése közben lejátszódó átalakulási folyamatokat követjük nyomon az idő és a hőmérséklet függvényében.

Öntészeti alumínium ötvözet olvadékok zárványtartalmának vizsgálata

A vizsgálat célja az ötvözet olvadékok tisztasági fokának meghatározása, amely egy 200 °C-ra előmelegített speciális geometriájú kokillába öntött K-próbán történik.

Öntészeti alumínium ötvözet olvadékok sűrűségének meghatározása

A vizsgálati módszerrel meghatározzuk az ötvözet olvadékok oldott gáztartalmát, ezáltal lehetőség van az olvadék gáztalanító műveletének hatékonyságát megállítani.

Öntészeti ötvözet olvadékok hőmérsékletének mérése

Az olvadékok hőmérsékletlének mérésére szolgáló adatgyűjtőmérőrendszerekkel hőmérséklet érték rögzítése.

Nyomásos öntészet

Az Intézet műhelycsarnokában található hidegkamrás nyomásos öntőgép (Öntőgép IDRA OL-160 és tartozékai) jelenleg kétféle szerszámmal üzemel. Oktatási, kutatási célra egyaránt alkalmazható. Az Intézet az utóbbi egy évben számos külső cég számára tartott nyomásos öntészeti kurzust, ahol a résztvevők nemcsak az elméleti alapokkal, hanem a gép mellett is gyakorlatot szerezhettek. Mindkét szerszám egyfészkes. Egy kifolyási próbatest (R-lap próbatest) és egy szakítópálcacsokor (6db eltérő falvastagságú próbatest) állítható elő.

Mikroszkópos vizsgálat Zeiss Stemi sztereomikroszkóppal, és Zeiss Axio fénymikroszkóppal

Különböző minták töretfelületeinek és makrocsiszolatainak térben történő mikroszkópos vizsgálata Zeiss Stemi 2000C mikroszkóppal (Szlott KL 1500 LCD transzformátorral felszerelve).

Különböző típusú csiszolt minták (alumínium ötvözetek, öntöttvasak, rézötvözetek) mikroszkópos vizsgálata  Zeiss Axio Observer mikroszkóppal, amelyre digikamera AxioCam ICC3 kamera van felszerelve.

Speciális mérésadatgyűjtők alkalmazása az egyes vizsgálatokhoz

Az Intézet rendelkezik egy QuantumX adatgyűjtőberendezéssel (QuantumX 840B), amely 8 csatornás univerzális mérőrendszer, csatornánként max. 40kS/s mintavételi sebességgel rendelkezik. A készülék alkalmas hőmérséklet, nyomás, elmozdulás, torzulás, erő stb. mérésére. Oktatási és kutatási célokra egyaránt felhasználható.

A QuantumX mellett 2db NI típusú hőmérséklet mérésére szolgáló adatgyűjtővel (NI USB-9211 A4-CH,24DIT; NI USB-6009 14 BIT) is rendelkezik az Öntészeti Intézet. Oktatás keretében és kutatás során egyaránt alkalmazza az Intézet olvadékok hőmérsékletének mérésére, lehűlési viszonyok vizsgálatára.

Olvadékok előállítása olvasztó - és hőntartó kemencék felhasználásával

A kemencékben réz- bronz-, alumínium-, öntöttvasak – és acélolvadékok előállítása történik.

Alkalmazott berendezések:

 • 3 db induciós olvasztókemence, 20–100 kg acél, öntöttvas és rézötvözetek olvasztására;
 • 1 db TCAL 50 tipusú kemence alumínium olvadék előállítására:4–100 kg tömegű alumínium ötvözetek olvasztására;
 • 1db alumíniumolvasztó kemence;
 • 1db ellenállásfűtésű rézolvasztókemence;
 • 2db tégelyes alumínium olvasztókemence.
Gumifeldolgozás

Gumi recepturák tervezése, fejlesztése, gumianyagok, keverékek előkészítése mind oktatási, mind kutatási célra, szaktanácsadás, kutatás-fejlesztés, reklamációkezelés, valamint ipari technológiák támogatása.

Alkalmazott eszközök:

 • Banburry keverő;
 • Schwabenthan hengerszék;
 • WABASH hárometázsos prés szerszámokkal;
 • Pneumatikus kivágók;
 • Műanyagfeldolgozó kombájn;
 • VICAT HDT hőalaktartósság-vizsgáló berendezés.
Porok és tömbi anyagok porozitásával kapcsolatos vizsgálatok

Porok és tömbi anyagok porozitásának, átlagos pórusméretének, pórusméret-eloszlásának, sűrűségének, térfogatának és a pórusok fajlagos felületének meghatározása higanyporoziméter PASCAL 140 és 440 segítségével.
A vizsgálat során meghatározható pórusméret tartomány: 3,6nm – 3mm.

Szilárd anyagok, illetve préselt termékek hosszváltozásának, valamint hőtágulási együtthatójának meghatározása

Lézerdilatométer (Linseis L75) segítségével szilárd anyagok, illetve préselt termékek abszolút-, és relatív hosszváltozásának, valamint hőtágulási együtthatójának meghatározása. A vizsgálati hőmérséklettartomány: 30 – 1000°C. A vizsgálat elvégezhető normál atmoszférában és védőgáz alkalmazásával is.

Szilárd anyagok, porok, folyadékok, lágyulási, olvadási tulajdonságainak meghatározása

Hevítőmikroszkóp (Electronica-MicroVis) útján ásványi anyagok, építőanyagok, kerámiák, üvegek, mázak, festékek, polimerek, folyadékok lágyulási, olvadási tulajdonságainak meghatározása.

Szilárd anyagok, porok, folyadékok, olajok termoanalitikai vizsgálata

Derivatográf (MOM-Derivatograph-C/PC) segítségével  szilárd anyagok ( ásványi anyagok, építőanyagok, kerámiák, polimerek), porok, folyadékok, olajok termoanalitikai vizsgálata.

Szilárd anyagok hővezetőképességének meghatározása

Segédfűtőlapos hővezetésmérő Dimatech Rapid K típusú készülékkel ásványgyapot, polisztirol, habok és egyéb speciális szigetelőanyagok hővezetőképességének meghatározása.

Felületi érdességmérés

Hordozható kivitelű felületi érdességmérő berendezés, Pocket Surf készülékkel fémek, polimerek, kerámiák felületi érdességének vizsgálata.

Kerámiaipari anyagok nedvesség - és izzítási veszteségének meghatározása

Kerámia anyagok hőkezelése laboratóriumi szárítószekrények, kerámia égető kemencék alkalmazásával. A kerámia anyagok nedvességtartalom és izzítási veszteségének meghatározása.

Porszerű anyagok szemcseméret-eloszlásának és átlagos szemcseméretének meghatározása

Lézeres szemnagyságelemző (Malvern Masterizer X) alkalmazásával  porszerű anyagok szemcseméret-eloszlásának és átlagos szemcseméretének meghatározása.

Présporok alakadásának, szilárd anyagok szilárdsági jellemzőinek, valamint képlékeny masszák viszkozitásának vizsgálata

Hidraulikus prés 8kN kapilláris viszkoziméter újtán présporok alakadásának, szilárd anyagok nyomó – és hajlítószilárdságának, valamint képlékeny masszák viszkozitásának vizsgálata.

Ásványi anyagok, porok aprítása, őrlése, keverése, homogenizálása

A Kerámia Intézeti Tanszék laboratóriumában ásványi anyagok, elsősorban agyagok; valamint porok aprítása, őrlése, keverése és homogenizálása történik Bolygóműves golyós malom és kollerjáratos keverőberendezéssel.

Képlékeny kerámiaipari anyagok alakadása

Képlékeny kerámiaipari anyagok (agyagok, porcelán masszák) alakadása labortóriumi vákuum-extruder (KEMA-PVP5) segítségével.

Energia - és Minőségügyi Intézet
Cég neve Cég telephelye
MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. 3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
Veolia Energia Magyarország Zrt. 2040 Budaörs, Szabadság út 301.
3B HUNGARIA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 8900 Zalaegerszeg, Wlassics Gyula út 13.
Primus-Net Gyengeáramú Tervező és Kivitelező Kft. 2040 Budaörs, Károly király utca 79.
ORMOSSZÉN Szénkitermelő és Kereskedelmi Zrt. 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11. I/104.
MOTIM Kádkő Gyártó és Értékesítő Kft. 9200 Mosonmagyróvár, Timföldgyári u. 9-13.
Sinergy Energiaszolgáltató, Beruházó és Tanácsadó Kft. 11310 Budapest, Babér u. 1-5.
Arconic-Köfém Székesfehérvári Könnyűfémmű Kft. 8000 Székesfehérvár, Verseci u. 1-15.
METAL-ART Nemesfémipari Zrt. 1089 Budapest, Üllői út 102.
SALKER Salakfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. 3032 Apc, Vasút út 1.
Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3271 Viskonta, Erőmű utca 11.
WIENERBERGER Téglaipari Zrt. 1119 Budapest, Bártfai u. 34.
Fémtani és Képlékenyalakítástani Intézeti Tanszék
Cég neve Cég telephelye
Arconic-Köfém Kft. 8000 Székesfehérvár, Verseci u. 1-15.
BorsodChem Zrt. 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
BUSCH-HUNGÁRIA Kft. 9027 Győr, Martin út 1.
FAG Magyarország Kft. 4031 Debrecen, Határ út 1. D. ép.
Gibbs-Hungary Die Casting Kft. 2651 Rétság, Ipari Park 4.
Heiche Hungary Bt. 3980 Sátoraljaujhely, Pf. 235. Ipar u. 1812/3. hrsz.
Infineon Technologies Kft. 2700 Cegléd, Ipartelepi út 3.
Linamar Hungary Zrt. 5900 Orosháza, Csorvási út 27. sz.
MAHLE Compressors Hungary Kft. 2660 Balassagyarmat, Déli Iparterület, Szügyi út
Nemak Győr Kft. 9027 Győr, Ipari park, Nyírfa sor 5387/112
Rába Futómű Gyártó és Kereskedelmi Kft. 9027 Győr, Martin út 1.
S.E.G.A. Hungary Kft. (korábban BOSCH) 3526 Miskolc, Robert Bosch park 3.
Takata Safety Systems Hungary Kft. 3516 Miskolc, Takata út 1.
Teka Magyarország Zrt. 9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.
ZF Hungária Kft. 3300 Eger, Kistályai u. 2.
Kémiai Intézet
Cég neve Cég telephelye
WANHUA-BorsodChem Zrt. 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
Columbian Hungary Plant Columbian Tiszai Koromgyártó Kft. 3581 Tiszaújváros Pf.: 61.
KISS Cégcsoport 3792 Sajóbábony, Gyártelep
MOL-Petrolkémia Zrt. 3581 Tiszaújváros, Pf: 20
BorsodChem-KremsChemie Formalin Kft. 3702 Kazincbarcika, Bólyai tér 1.
DYNEA KFT. 3702 Kazincbarcika, Bólyai tér 1.
Foton Kft. 3950 Sárospatak, Ipar u. 4.
Kromat Kft. 1112 Budapest, Péterhegyi út 98.
Novo-Lab Kft. 1196 Budapest, Kossuth Lajos u. 116.
Per-Form Hungária Kft. 1142 Budapest, Ungvár utca 43.
VWR International Kft. 4034 Debrecen, Simon László u. 4.
Jász-Plasztik Kft. 5100 Jászberény, Necső telep 1.
Ongropack Kft. 3702 Kazincbarcika Bolyai tér 1.
SZEPLAST Zrt. 6728 Szeged, Külterület 4.
Framochem Kft. 3700 Kazincbarcika, Szervíz út 5.
Xomox Kft. 8000 Székesfehérvár, Cseh u. 1.
Donau Lab Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 120.
Pannon Pharma Gyógyszergyártó Kft. 2011 Budakalász Lupaszigeti út 4.
AKTIVIT Kft. 1145 Budapest, Pétervárad u. 14.
Magyar Kémikusok Egyesülete 1015 Budapest, I. kerület Hattyú utca 16. II. emelet 8
Metallurgiai Intézet
Öntészeti Intézet
Cég neve Cég telephelye
NEMAK Győr Alumíniumöntöde Kft. 9027 Győr, Nyírfa sor 5387/112
FÉMALK Fémöntészeti Alkatrészgyártó Zrt. 1211 Budapest, Öntöde u. 10.
Knorr-Bremse Hungária Kft. 1238 Budapest, Helsinki út 105.
Busch Hungária Kft. 9027 Győr, Martin út 1.
AUDI HUNGARIA Zrt. 9027 Győr, Audi Hungária út 1.
Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 3526 Miskolc, Robert Bosch Park 3.
Prec-Cast Öntödei Kft. 3980 Sátoraljaújhely, Ipar u. 2.
Ecseri Kft. 2700 Cegléd, Bercsényi u. 15.
AKG Alföldi Kohászati és Gépipari Zrt. 5900 Orosháza, Gyártelep u. 8.
Certa Zárgyártó, Présöntő és Szerszámkészítő Kft. 3980 Sátoraljaújhely, Berecki u. 18-28.
Csaba Metál Zrt. 1025 Budapest, Felhévízi út 31.
Sicta Kft. 3561 Felsőzsolca, Szeles u. 4.
Qualiform Zrt. 3032 Apc, Vasút út 1.
Magyarmet Finomöntöde Kft. 2060 Bicske, Kanizsai u. 12.
Csepel Metall Vasöntöde Kft. 1211 Budapest, Öntöde u. 2-12.
CsabaCast Könnyűfémöntöde Kft. 3032 Apc, Vasút út 1.
Wescast Hungary Autóipari Zrt. 2840 Oroszlány, Szent Borbála u. 16.