Olyan mérnökök képzése a cél, akik az anyagok (például fémek és ötvözeteik, kerámiák és szilikátok, polimerek és műanyagok) szerkezetével, tulajdonságaival, viselkedésével foglalkozó alaptudományokban szerzett ismereteik birtokában képesek a technológiák tervezésére, működtetésére, kutatási-fejlesztési feladatok ellátására. Minden mesterjelölt szakirányt és kiegészítő szakirányt választ tanulmányai során.

 
Választható specializációk
 

 
Olyan anyagokat, gyártási és vizsgálati módszereket ismerhetnek meg hallgatóink a hagyományos kerámiák, a kerámia-kompozítok, valamint a hetero-modulusú hibrid és high-tech anyagok előállításában, illetve kutatásában, amelyek csak nagyon kevés európai egyetemen sajátíthatók el jelenleg. Diákjaink jártasságot szereznek az anyagtulajdonságok vizsgálata, feltárása és tudatos befolyásolása mellett a vezérlés- és a szabályzástechnikában is. Tanulmányaik során megismerik a hidraulikus és pneumatikus rendszerek alapjait, felhasználói szinten alkalmazzák a legmodernebb CaD programokat tervezési és szimulációs feladataikban. a nálunk végzett mérnökök tudását, szakmai felkészültségét elismerik úgy az ipari vállalatok, mint a tudományos műhelyek, kutató és tervező intézmények. Elhelyezkedésük nem jelent problémát. Az ország egész területén és az EU számos országában várják őket az iparvállalatok, kutatóintézetek, az építőanyagipartól a modern szenzortechnikáig.
 
A polimermérnöki specializáción az alapképzésben elsajátított alapokon túl a szerkezet-tulajdonságok magasabb összefüggéseivel és a feldolgozási eljárások, a terméktervezés részleteivel ismerkedhetnek meg a szakirányt választó hallgatók. Az érdeklődő hallgatók megismerkednek a különböző polimerek területén alkalmazott általános és a különlegesebb anyagvizsgálati és szerkezetvizsgálati módszerekkel, és a gyakorlatban ki is próbálják azokat. A képzés során a műanyagipar általános kérdéskörei mellett kitérünk a speciálisabb anyagokra, valamint a környezetvédelem, újrahasznosítás és értékmegőrzés kérdésköreire is.
 
A Vegyipari technológiai specializáción azon túl, hogy megteremti az ezen a specializáción végzett BSc hallgatók továbbképzésének lehetőségét, továbbtanulási lehetőséget kínál mindazoknak, akik a vegyipar, a műanyagipar, a környezetvédelem, az élelmiszeripar és az egészségügy kémiai technológiai feladatainak megoldásával foglalkoznak vagy később szeretnének foglalkozni. A négy féléves mester képzés során a hallgatók olyan további kémiai, kémiai technológiai, művelettani ismeretekre tesznek szert, amelyek képessé teszik őket a vegyipari technológiák biztonságos irányítására, továbbfejlesztésére, a gazdaságos működéshez szükséges optimális feltételek kísérleti meghatározására, modellszámítások végzésére. A képzés során megszerezhető ,,hasznosítható tudás,, garanciája az, hogy a vegyipari nagyvállalatok mérnökei oktatókként részt vállalnak a képzésben. Az ismeretek a részben üzemekben megvalósuló képzés során az életből, a gyakorlatból meríthetők, a szakmát gyakorló szakemberektől sajátítható el. A jövőben kapacitását, termékskáláját tovább bővítő regionális vegyipar helyben is biztos elhelyezkedést kínál a képzési területet választóknak. A visszajelzések szerint elégedettek a vegyipari technológia szakirányon végzett hallgatóinkkal.
 
A szakirányon folyó elméleti és gyakorlati oktatás célja olyan általános és ipari energetikai szakemberek képzése, akik a műszaki-technológiai és biztonságtechnikai követelmények betartása mellett környezetvédelmi, gazdaságossági szempontokat is figyelembe véve képessé válnak nagy hőmérsékletű technológiák hőigényének biztosítására, az ezekhez szükséges berendezések optimalizálására, újak tervezésére és kifejlesztésére, valamint vállalati energetikusi feladatok ellátására. Hallgatóink megismerkednek a költséghatékony és környezetbarát hőenergiatermelés technológiáival és berendezéseivel, a hőenergia optimális felhasználásának módszereivel, valamint általános energiahatékonysági és energiapolitikai témákkal. Üzemlátogatások és szakmai gyakorlatok során működés közben is tanulmányozhatják a fontosabb nagy hőigényű ipari technológiákat (üveggyártás, fémelőállítás, és fémalakítás, építőanyagok gyártása, villamosenergiatermelés, stb.) és e technológiákhoz kapcsolódó nagy hőmérsékletű berendezéseket. Részletes ismereteket szereznek a tüzeléshez és egyes ipari technológiákhoz kapcsolódó levegőtisztaságvédelmi kérdésekről, és korszerű környezetvédelmi megoldásokról. A hőátadási folyamatok mélyebb elméleti összefüggéseivel felvértezve elsajátítják a komplex, számítógép által segített tervezés, ill. modellezés módszereit, és készség szintjén képesek ezen eszköztár nyújtotta lehetőségek alkalmazására. Korszerű ismereteket szereznek a hagyományos energiahordozók mellett az alternatív és megújuló energiaforrások hasznosításának előnyeiről, illetve nehézségeiről. Így pl. biomassza alapú hőenergia előállítás, ill. hőfelhasználás technológiái és berendezései mellett tanulmányaik során foglalkoznak egyéb energiaforrások (pl. szél, víz, fotoelektromos) ipari, illetve lakossági hasznosíthatóságával is. Az energiahordozók árának folyamatos növekedése következtében a szakirányon végzett mérnökökre mind az iparnak, mind a társadalomnak egyre nagyobb szüksége van, ennek köszönhetően az elhelyezkedésük széleskörűen biztosított.

 
Kiegészítő specializációk
 

 
Az MSc-szintű anyagvizsgálati és nanotechnológiai kiegészítő specializáción a cél olyan mérnökök képzése, akik két speciális szaktudással is rendelkezni fognak. Egyrészt a klasszikusan mikroszerkezetű anyagok helyett képesek olyan technológiai változtatások megtervezésére, melyek segítségével az anyag nanoszerkezetűvé, és ezért különböző szempontokból javított minőségűvé válik. az itt végző mérnökök persze nemcsak tervezni tudják majd a nanotechnológiákat, hanem végrehajtani is, sőt, arra is képesek lesznek, hogy a nanoszerkezetű anyagok szerkezetét és tulajdonságait megvizsgálják és válaszoljanak a „nano lett-e, és ha igen, tényleg jobb lett-e ahhoz képest, mint amikor még nem volt nano?” örökzöld kérdésre. Ezen a ponton kapcsolódik szervesen a kiegészítő szakirány nano-részéhez annak másik része, ami nemcsak nano-, hanem tetszőleges szerkezetű és méretű anyagokkal kapcsolatban az ipari gyakorlat során leggyakrabban előforduló anyagvizsgálati módszereket fogja megtanítani nemcsak elméleti, hanem készségszinten is. az ipari világban az anyagok megfelelőségét a köznapinál is sokkal komolyabban kell venni, hiszen emberéletek is múlhatnak azon, ha egy hidat, vagy egy autó fékrendszerét nem a megfelelő minőségű / tulajdonságú anyagból gyártja le egy anyaggyártó cég, és a mit sem sejtő gépészmérnök azt jóhiszeműen beépíti.
 
A képzés során hallgatóink megismerik a környezeti elemek -levegő, felszíni és felszínalatti vizek, talaj -legfontosabb sajátosságait, a környezeti elemek állapotát meghatározó folyamatokat. a képzési program részeként gyakorlaton megismerkednek a környezet állapotát meghatározó paraméterek, sajátosságok mérési módszereivel, a környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás alapelveivel. Megismerik a környezetállapot értékelésének valamint a környezeti kockázatbecslésnek a módszereit. Fontos része a képzésnek a környezet- és talajszennyezés következtében kialakult károk elhárításának műszaki alapjainak, valamint az ehhez a tevékenységhez kapcsolódó jogi szabályozás alapelveinek elsajátítása is. a környezeti szennyezések felderítéséhez, a hulladékok összetételének megismeréséhez és a környezetállapot felméréséhez a laboratóriumi és terepi mérések során jártasságot szereznek a környezetanalitikai, környezeti méréstechnikai vizsgálati módszerek alkalmazásában, a kapott adatok feldolgozásában és értékelésében. az elsajátított ismeretek segítségével a végzett mérnökök alkalmassá válnak a hulladékok, másodnyersanyagok környezetkímélő, gazdaságos hasznosításához szükséges optimális berendezések és technológiák kifejlesztésére, üzemeltetésére. Segítségükkel a mai technológiák részben hulladékszegény technológiákká alakíthatók, részben a környezetgazdálkodás szempontjait szem előtt tartó termelési rendszerek dolgozhatók ki, a felhalmozott ipari, kommunális és veszélyes hulladékok feldolgozhatók, kialakul a környezetvédelmi ipar. a mérnök legfőbb környezetvédő feladata a műszaki környezetvédelem, mely komplex mérnöki feladatnak a megoldására készíti fel hallgatóit szakirányunk.
 
A termelési folyamatok alapvető követelménye, hogy a gyártószalagról legördülő minden egyes termék ugyanolyan legyen, a világ más pontjain gyártott alkat­részek egységgé szerelhetők legyenek, s a fejlődés lehetősége is megmaradjon. Ez csak kiterjedt minőségirányítási rendszerrel biztosítható. Ezek működtetését csak jól felkészült, alapos ismeretekkel rendelkező szakemberek tudják ellátni. Szakirányunk feladata, hogy hallgatóinknak ezeket az ismereteket átadjuk, és az egyes rendszerek gyakorlati működését bemutassuk.
 
A specializáció a hallgatók számára speciális kiegészítő szakmai ismereteket nyújt, amely által a mérnökhallgatók interdiszciplináris jellegű tudást szereznek a vas és nem vas alapú fémek előállításának, kezelésének, alakításának és felhasználásának korabeli történetéről, technológiájáról. Magába foglalja a fémelőállítás és feldolgozás kezdetektől a 18. századig tartó – a Kárpát-medencére fókuszált -technikájának, eszközeinek, anyagainak műszaki jellegű bemutatását, illetve az ehhez kapcsolódó iparrégészeti, technikatörténeti vonatkozásokat. a szakirány tárgyai, témakörei az Európaszerte az utóbbi évtizedekben dinamikusan fejlődő archeometallurgia elméleti ismeretei mellett annak alapvető tevékenységeihez kapcsolódnak, így például a fémelőállításhoz és fémfeldolgozáshoz köthető régészeti leletek anyagvizsgálata, rekonstrukciós kísérletek végrehajtása. Ezáltal a kiegészítő szakirányt választó mérnökhallgatók hatékonyabban, célirányosabban részt tudnak venni a régészetet segítő műszaki, anyagvizsgálati munkákban, amelyre az igény az utóbbi évtizedekben – az anyagvizsgálati lehetőségek, módszerek fejlődésével -már nem csak külföldön, de hazánkban is egyre intenzívebben jelentkezik.