A képzésben részt vevő hallgatók a fémipari technológiák, a fémelőállítás, a fémhulladékok feldolgozása, a képlékenyalakítás és az öntészet korszerű ismereteit sajátítják el. A kohómérnök mesterfokú diplomások képesek a fémes alapanyagok és a fémtartalmú hulladékok felhasználásával fémeket és ötvözeteket előállítani, valamint a felhasználó ipar által előírt tulajdonságú, alakú és méretű termékké feldolgozni. Minden mesterjelölt szakirányt és kiegészítő szakirányt választ tanulmányai során.

 
Választható specializációk
 

 
Célunk olyan mérnökök képzése, akik természettudományos, anyagszerkezeti és technológiai ismeretekkel rendelkeznek, és alkalmasak az anyagokban lezajló folyamatok értelmezésére, befolyásolására, az öntészeti technológiák működtetésére, fejlesztésére, a legújabb eredmények elsajátítására és adaptálá­sára, kutatás-fejlesztési projektekben való közreműködésre, termelési folyamatok szervezésére és irányítására. Hallgatóink között jelentős a külföldi részképzésben tanulók aránya, a szakma kutatási és fejlesztési feladataink megoldásába már tanulmányaik végzése közben bekapcsolódhatnak a diákok.
 
A specializáció hallgatói elsajátítják a képlékenyalakítás elméleti ismereteit, az egyes képlékenyalakító technológiai műveletek tervezéséhez, és az alakítógépek üzemtanához, és működtetéséhez szükséges elméleti alapokat. Szerzett tudásuk birtokában képesek képlékenyalakító technológiák gyártási folyamatainak tervezésére és fejlesztésére, valamint az alakító gépek és segédberendezéseik mérnöki szintű üzemeltetésére, irányítására. a Kohómérnöki MSc Képlékeny­alakító specializáción végzett hallgatók keresett szakemberek, mivel ők biztosítják a hazai képlékenyalakító ipar (acél-, és alumínium lemez meleg-, és hideg­hengerművek, rúd-drót és profil hengerművek, kovácsüzemek) mérnök utánpótlását, de idegen nyelvek ismeretének birtokában külföldön is elhelyezkedhetnek.
 
Adott funkcionális célra szolgáló, fémipari, kohászati termékek mérnöki tervezése, gyártása és technológiafejlesztése elképzelhetetlen a fémek és ötvözeteik előállításához szükséges felsőfokú kémiai metallurgiai, továbbá az alapvető fémesanyagtulajdonságokra és a kapcsolódó felülettechnikai ismeretekre is kiterjedő, a gyakorlati szakmai fogásokat is magába foglaló tudás alapos elsajátítása nélkül. a szakirány oktatási tematikájának felépítésénél hangsúlyoztuk a fejlett gazdaságokban számtalan felhasználási területen nélkülözhetetlen vas-acéltermékek legkorszerűbb gyártástechnológiáit, egészen a bevonatos termékek előállításáig. Figyelemmel a magyarországi fémipari, illetve fémeket feldolgozó iparágak jövőbeli fejlesztési lehetőségeire, a széles nemzetközi kapcsolatrendszerben működő kémiai fémtechnológiai szakirányon olyan speciális ismereteket oktatunk, amelyek az alumíniumtól az aranyig, számos fém és fémötvözet energiahatékony és környezettudatos újrahasznosítását, kohászati újrafeldolgozását, továbbá a legfontosabb bevonó technológiákat, a vákuumtechnikai vékonyrétegképzéstől, a galvántechnikai úton fémekkel bevonáson keresztül, a különleges termikus szórástechnikákig, alkalmazásorientált módon tartalmazzák, kitérve a legkorszerűbb anyag- és termékminősítő laboratóriumi és üzemi vizsgálatok körére is.
 
A specializáció célja olyan ipari energetikai szakemberek képzése, akik a környezet­védelmet is figyelembe véve képesek lesznek új berendezések megtervezésére, illetve a meglévők optimalizálására gazdaságossági és technológiai szempont­ból is. Hallgatóink megismerkednek a költséghatékony hőenergia-termeléssel és a hőenergia-felhasználás racionalizálásának eszközeivel. Kibővíthetik a tüzelő­berendezések tervezésével kapcsolatos ismereteiket, többek között a komplex számítógépes modellezés eszközeit használva. részletes ismereteket szerez­hetnek a hagyományos energiahordozók mellett az alternatív és megújuló ener­giaforrások hasznosításának előnyeiről, illetve nehézségeiről.